ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงาน กศน.(DMIS)

ปิดการรายงานเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ดิจิทัล กศน.ตำบล 600 แห่ง 


ตอบรับเข้าร่วม อบรม พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รุ่นที่ 2 วันที่ 3-4 มิ.ย 62 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี
(บุรีรัมย์/ศรีสะเกษ/สุรินทร์/อุบลราชธานี)
รออนุมัติ

รุ่นที่ 3 วันที่ 6-7 มิ.ย 62 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น
(นครราชสีมา/ชัยภูมิ/บึงกาฬ/หนองบัวลำภู/ขอนแก่น/อุดรธานี/เลย/หนองคาย/มหาสารคาม/ร้อยเอ๊ด/กาฬสินธุ์/สกลนคร/มุกดาหาร/นครพนม)
รออนุมัติ

สิ่งที่จะต้อง เตรียมมา ในวันอบรม

1. รายการ อุปกรณ์ ที่ต้องเตรียม คลิกที่นี่

2. แบบสำรวจข้อมูล ครุภัณฑ์ที่ได้รับ คลิกที่นี่

3. ตัวอย่างสำรวจข้อมูล ครุภัณฑ์ที่ได้รับ คลิกที่นี่

ประชาสัมพันธ์ กศน.จังหวัด 


สามารถรายงานผลการดำเนินงานโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer (เพิ่มเติม)
ได้ที่ เมนู งานเฉพาะกิจ >> รายงาน Smart Farmer

ประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอ  


สามารถรายงานผลการดำเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ (เพิ่มเติม)
ได้ที่ เมนู งานเฉพาะกิจ >>โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ

บ้านหนังสือชุมชน

ขณะนี้ระบบได้เปิดให้เพิ่มข้อมูลและรายงานผลการจัดกิจกรรมรายไตรมาสแล้ว

ขอให้ กศน.ตำบลทุกแห่งรายงานข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

ตรวจสอบการรายงานข้อมูลภาพรวม กรุณาคลิกที่นี่