ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงาน กศน. (DMIS62)

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2562 (DMIS62)

แจ้งประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ปิดระบบ ประจำปีงบประมาณ 2561

เปิดอีกครั้ง ในปีงบประมาณ 2562 วันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง