ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงาน กศน.(DMIS)

เรียน สถานศึกษาทุกแห่ง (กศน.อำเภอ/ ศว./ ศฝช.)

โปรดทำการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐาน การถือครองที่ดิน สภาพแวดล้อม อาคาร/สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเป็นข้อมูลในการนำส่งให้กับศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ สป.ศธ. ภายในวันที่ 10 พ.ค.2565

หากไม่ทำการปรับปรุงข้อมูล จะไม่สามารถทำรายการอื่นได้

ท่านสามารถรายงานผลบ้านหนังสือชุมชน ปี พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่ >>>>คลิก<<<<
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พศ. 2564 (ฉบับล่าสุด 30 ธันวาคม 2564) ได้ที่นี่ >>>>คลิก<<<<
ท่านสามารถเข้าดูผลการดำเนินการปี 2564 ได้ที่นี่ >>>>คลิก<<<<
ท่านสามารถเข้าดูผลการดำเนินการปี 2563 ได้ที่นี่ >>>>คลิก<<<<
ท่านสามารถเข้าดูผลการดำเนินการปี 2562 ได้ที่นี่ >>>>คลิก<<<<
ท่านสามารถเข้าดูผลการดำเนินการปี 2561 ได้ที่นี่ >>>>คลิก<<<<
ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร>>>>คลิกที่นี่<<<<<<